Gnidius, Matthaeus  "Raphael Musaeus"
Dialogi Murnarus leviathan vulgo dictus, Geltnar, oder Gensz Prediger.  Murnarus, qui & Schonhenselin, oder Schmutzkolb, de se ipso...
Strasbourg: Johann Schott, 1521

Franciscan Institute Library, St. Bonaventure University.

000tp back end
000tp.jpg back of tp.jpg end of book.jpg