Parthenon. Floor plan

Parthenon, Athens, Acropolis

 

Erechtheion, Athens, Acropolis